Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Práčka zobrazí kód chyby Eb0, Ebo alebo 11-krát zapípa/zabliká

Príliš nízke napájacie napätie:

Problém môže byť spôsobený príliš nízkym napájacím napätím spotrebiča. Napätie môžete skontrolovať zapojením spotrebiča do inej zásuvky a opakovaným vyskúšaním.

Použitie predlžovacieho kábla:

Tento problém môže byť spôsobený predlžovacím káblom použitým na zapojenie spotrebiča do napájania.

  • Odstráňte akékoľvek predlžovacie káble a skúste znova.

Žiadne uzemňovacie pripojenie:

Táto chyba sa môže vyskytnúť, ak nie je spotrebič zapojený do uzemnenej zásuvky.

  • Skontrolujte, či je spotrebič správne uzemnený. Zapojte spotrebič do uzemnenej zásuvky a skúste znova.
  • Problém môže byť niekedy vyriešený resetovaním spotrebiča. Aby ste tak urobili, vypnite napájanie spotrebiča a následne ho opäť zapnite po približne 20-30 sekundách.
  • Skontrolujte, či spotrebič opäť normálne funguje.

Ak nepomôže žiadny z hore uvedených návrhov, kontaktujte autorizované servisné stredisko.