Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Umývačka nespustí cyklus umývania

 

Problém: 
 • Umývačka nespustí cyklus umývania 
Vzťahuje sa na: 
 • Zabudovaná umývačka riadu 
 • Voľne stojaca umývačka riadu 
Riešenie: 

1. Uistite sa, že dvierka sú úplne zatvorené  

 • Otvorte a zatvorte dvierka ešte raz.
 • Ak budete počuť cvaknutie, znamená to, že dvierka sa správne zavreli.  

2. Skontrolujte, či nie je aktivovaná funkcia posunutého štartu  

Podrobné pokyny na deaktivovanie tohto režimu nájdete v návode na používanie.   

3. Skontrolujte, či ešte neprebieha predchádzajúci cyklus  

 • Ak ešte prebieha predchádzajúci cyklus, pred naprogramovaním ďalšieho ho musíte zrušiť.
 • Informácie o zrušení cyklu si prečítajte v príslušnej časti návodu na používanie umývačky.
 • Na niektorých modeloch sa informácie o resetovaní nachádzajú na paneli.
 • Návod na používanie si môžete stiahnuť tu.  

4. Skontrolujte, či nie je zvolená možnosť ultra tichého alebo nočného chodu:  

Tieto možnosti obsahujú dlhé pauzy v cykloch umývania, ktoré môžu trvať až 20 minút. Cyklus môže stále prebiehať.  

5. Skontrolujte, či nesvietia výstražné indikátory, neozývajú sa zvukové upozornenia alebo sa nezobrazujú chybové hlásenia:  

 • Chybové hlásenia môžu byť vo forme blikajúceho indikátora, postupnosti pípania alebo kódu zobrazeného na displeji.
 • Podrobné pokyny na vyriešenie problému nájdete v návode na používanie.  
 • Návod na používanie si môžete stiahnuť tu.  

6. Skontrolujte možné problémy s napájaním:  

 • Skontrolujte, či je spotrebič zapojený a zapnutý.
 • Zapojte do tej istej zásuvky iný spotrebič, aby ste skontrolovali, či je pod napätím.
 • Ak zásuvka nefunguje, požiadajte elektrikára o vyriešenie problému.
 • Ak sa pomocou uvedených návrhov problém nevyriešil, odporúčame požiadať o opravu servisného technika.    

Výstraha: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok od napájania a zapojte ho, až keď si budete úplne istí, že je to bezpečné.

 

 • Was this article helpful?