Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Ako deaktivovať funkciu AirDry na mojej umývačke riadu

 

Problém:
  • Deaktivácia funkcie „AirDry“ v umývačke riadu
Vzťahuje sa na:
  • umývačky riadu s funkciu „AirDry“ 
Riešenie: 

Na deaktiváciu funkcie AirDry si pozrite nižšie uvedené návrhy podrobných pokynov:    

POZNÁMKA: Spôsob sa môže odlišovať v závislosti od typu ovládacieho panelu umývačky riadu. Ak vyzerá ovládací panel inak, ako je zobrazený, pozrite si návod na obsluhu, ktorý ste dostali spolu so spotrebičom.   

1. Na deaktiváciu funkcie „AirDry“ musí byť spotrebič v režime výberu programu.    

POZNÁMKA: Spotrebič je v režime výberu programu, keď je zapnutý indikátor programu a na displeji sa zobrazí trvanie programu. 

  • Keď zapnete spotrebič, zvyčajne je v režime výberu programu. 
  • Ak sa tak však nestane, môžete režim výberu programu nastaviť týmto spôsobom: 
  • Naraz stlačte a podržte tlačidlá K1 a K3, až kým spotrebič nebude v režime výberu programu.  

2. Ak chcete vstúpiť do používateľského režimu, súčasne stlačte a podržte K3 a K4, až kým ukazovatele L1, L2 a L3  nezačnú blikať a displej nebude prázdny.

3. Stlačte K3  

  • Ukazovatele L1 a L2 zhasnú.  
  • Ukazovateľ L3 naďalej bliká.  
  • Na displeji sa zobrazí hodnota aktuálneho nastavenia: lo = aktivovaná funkcia AirDry.  

4. Stlačte K3 na zmenu nastavenia: Oo = deaktivovaná funkcia AirDry.  

5. Stlačením tlačidla Zap/Vyp potvrdíte nastavenie.

airdry.png

 

  • Was this article helpful?