Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Na bokoch alebo okrajoch mrazničky je námraza alebo ľad

Bežný ľad a kondenzácia v priestore mrazničky

Tvorba námrazy alebo ľadu v mrazničkách je bežná.

Ľad sa tvorí pri otváraní dvierok, keď sa do spotrebiča dostáva vlhký vzduch.

Tento ľad môžete odstrániť odmrazením mrazničky.

Boli dvierka často otvárané alebo zostali dlho otvorené?

Ak boli dvierka otvorené príliš dlho alebo príliš často, výsledný príliv vlhkého vzduchu môže viesť ku kondenzácii vlhkosti, prípadne tvorbe ľadu. Vyhnite sa dlhšiemu otváraniu dvierok.

Pomôže to aj úspore energie.

Tento ľad môžete odstrániť odmrazením mrazničky.

Skúšali ste odmraziť vašu mrazničku?

Mraznička musí byť odmrazená keď vrstva ľadu po stranách dosiahne hrúbku približne 10-15 mm.

Mrazničku bude jednoduchšie odmraziť keď je prázdna alebo obsahuje iba niekoľko predmetov.

Ľad odstránite:

 1. Vypnite spotrebič.
 2. Vyberte z mrazničky všetky potraviny, zabaľte ich do niekoľkých vrstiev novinového papiera a uložte ich na chladnom mieste.
 3. Nechajte dvierka otvorené, vyberte zátku z odtoku a zachyťte vodu do vaničky. Použite škrabku na rýchle odstránenie ľadu.
 4. Po dokončení odmrazovania dôkladne utrite vnútro mrazničky a opäť vložte odtokovú zátku.
 5. Spotrebič zapnite.
 6. Nastavte ovládač teploty na najnižšiu teplotu a nechajte spotrebič v tomto nastavení na dve až tri hodiny.                      
 7. Potraviny vložte späť do mrazničky.

Na zoškriabanie ľadu nikdy nepoužívajte ostré kovové predmety. Môžu poškodiť spotrebič. Nepoužívajte na urýchlenie rozmrazovania mechanické nástroje ani iné umelé pomôcky pokiaľ nie sú schválené výrobcom. Ak sa počas odmrazovania zvýši teplota mrazených potravín, môže sa skrátiť ich životnosť počas skladovania.

Je správne vložené tesnenie dvierok? Nebolo nejakým spôsobom poškodené?

Dôkladne skontrolujte tesnenie dvierok.

Ak je tesnenie dvierok poškodené alebo mimo svojej polohy, stúpne teplota v mrazničke a vytvorí sa veľa ľadu a kondenzátu. Môže to spustiť alarm na displeji, výstražnú LED kontrolku alebo zvukový alarm.

Tieto alarmy indikujú, že je vnútorná teplota príliš vysoká pre fungovanie spotrebiča.

Gumené tesnenie dvierok môžete skontrolovať pomocou kúska papiera, jeho vložením medzi dvierka a rám. Papier treba pri zatváraní dvierok pevne držať po jeho celej šírke.

Ak je tesnenie dvierok zdeformované, problém môže byť niekedy vyriešený nahriatím tesnenia na niekoľko sekúnd fénom na vlasy a následným pokusom o narovnanie gumy.

POZNÁMKA: Tesnenie dvierok nenahrievajte príliš, inak by ste mohli poškodiť tesnenie aj dvierka.

Udržiavajte tesnenie dvierok čisté a vymeňte ho pri akýchkoľvek znakoch poškodenia.

Pomôže to aj úspore energie.

Ak nedokážete vymeniť tesnenie dvierok, môžete si namiesto toho objednať technika.

Sú potraviny uložené správne?

Potraviny vždy skladujte vo fólii alebo vo vzduchotesnom boxe.

Potraviny, ktoré necháte nezabalené, vytvoria veľké množstvo vlhkosti a ľadu vnútri spotrebiča.

Je okolo mrazničky dostatok miesta?

Je dôležité, aby v okolí spotrebiča bolo dostatok miesta, čo umožňuje správne vetranie.

Informácie o vetraní nájdete v návode na obsluhu alebo v sprievodnom návode na inštaláciu.

Príklad:

POŽIADAVKY NA PRÍVOD VZDUCHU

 1. Umiestnite mrazničku vodorovne na stabilný povrch. Všetky štyri nôžky by mali byť na podlahe.
 2. Uistite sa, že je zadná časť spotrebiča vzdialená minimálne 5 cm od steny.
 3. Uistite sa, že sú bočné strany spotrebiča vzdialené minimálne 5 cm od steny/linky.

Nie je vhodne nastavená teplota.

Ak je nastavená príliš nízka teplota pre okolité prostredie, vnútri mrazničky sa vytvorí veľa ľadu.

Nastavenie vyššej teploty, okolo -18 °C pre väčšinu prostredí, spomalí tvorbu ľadu.

Výpustná zátka nie je plne vložená.

Plne vložte zátku.

Poškodené závesy

Ak je záves poškodený, môže to byť príčinou problému.

Technik bude schopný opraviť akékoľvek problémy s chybnými závesmi.

 • Was this article helpful?