Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Грешка i80

Този проблем може да бъде решен чрез нулиране на уреда.
  • Изключете съдомиялната от контакта, изчакайте 1 минута и я включете отново. Ако уредът е бил местен, важно е да се уверите, че няма усукани или сплескани тръби и че има налично водно захранване.
  • Включете съдомиялната, изберете подходяща програма и я стартирайте.
  • Ако програмата стартира и се изпълнява нормално, проблемът е отстранен.
Ако уредът не стартира програмата правилно след нулиране:
  • Определете дали кодът за грешка все още е същият.
  • Ако кодът е различен, консултирайте се с ръководството за потребителя по отношение на новия код.
  • Ако първоначалният код за грешка продължи да се появява, свържете се с упълномощен сервизен център.
  • Was this article helpful?