Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Съдомиялната не издава звуков сигнал в края на цикъла

Ако няма звуков сигнал в края на цикъла, сигналът вероятно е деактивиран. Сигналът следва да е активиран по подразбиране. 

Направете справка с потребителското ръководство за повече информация и указания за активирането и деактивирането на сигнала.